Tel: 040 62 81 28 (9:00 - 12:00) | Email: katra@blescica-klub.si

Ključne pravice vadečega člana društva so:

 • udeležba na športnih in rekreativnih dejavnosti društva (npr. vadbe, nastopi)
 • udeležba na organih društva, brez pravice glasovanja
 • podaja predlogov in pobude in prejeti odziv društva
 • ob upoštevanju varstva osebnih podatkov vpogled v finančnon materialno dokumentacijo in poslovanje društva
 • da je obveščen o dejavnostih društva
Ključne obveznosti vadečega člana društva so:

 • delovanje po statutu društva, objavljenem na spletni strani društva
 • izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti do društva (npr. plačevanje vadnine)
 • varovanje ugleda društva in delujejo v interesu društva
 • društvu sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov

 

Pogoji vadbe v Društvu za ritmično gimnastiko Bleščica:

 1. Vadba brez včlanitve v društvo ali brez prijave na vadbo ni možna. S podpisom pristopne izjave ali prijave na vadbo potrjujete, da ste seznanjeni s temi pogoji vadbe.
 2. Vadba poteka skozi celo šolsko leto in je plačljiva, razen če ni izrecno navedeno drugače.
 3. Mesečni obrok za vadbo je preračunan na število ur v celotnem vadbenem obdobju (šolsko leto), zato so mesečni obroki enaki za vsak mesec ne glede na različno število ur v posameznem mesecu.
 4. Mesečni obrok se poravna na podlagi računa, ki ga pošljemo elektronski pošti. V primeru letnega plačila v enkratnem znesku se prizna 10% popust.
 5. V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni obrok ne spremeni.
 6. Mesečni obrok se ne spremeni, če se vadeči  ne udeleži vadbe zaradi šolskih obveznosti (npr. šola v naravi, tečaj plavanja, izleti) ali bolezni. Mesečni obrok je pavšal, tako da se posameznih izostankov od mesečne vadbe ne odšteva.
 7. Vadba se NE ZARAČUNA samo v primerih, če vadeči preneha z vadbo na začetku meseca ali če je je bil odsoten cel mesec zaradi bolezni. O izpisu oz. bolezni nas morate obvestiti na elektronski naslov: blescica@blescica-klub.si najkasneje zadnji dan v mesecu, ko je vadeči z vadbo prenehal oz. bil odsoten zaradi bolezni. Dokazila o bolezni niso potrebna.
 8. Zaradi bolezni trenerke, lahko vadba odpade, vendar največ 2x v šolskem letu. Obvestilo o odpadli vadbi se pošlje staršem na elektronski naslov.
 9. Vpis v skupine je omejen. V primeru večjega števila prijav, kot je na voljo mest na vadbi, se sprejmejo prijave tistih vadečih, ki so tudi prisotni na prvi vadbi v šolskem letu. Če je število prijav še vedno večje, se zagotovi dodatni trener, če se vadeči strinjajo s povečanimi stroški.
 10. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov:

Namen zbiranja osebnih podatkov: Osnovne osebne podatke (ime, priimek, naslov, starost, podatke o staršu/skrbniku in kontaktne podatke) potrebujemo za namene delovanja društva: da preverimo pogoje za članstvo, za identifikacijo člana, za obveščanje o sejah organov in da lahko izpolnimo svoje obveznosti do članov.

Podatke za prijavo na vadbo in podatke o plačniku, potrebujemo za izpolnitev svojih obveznosti do vadečih in za potrebe obračuna vadbe: da zagotovimo mesto na vadbi, da izstavimo račun in uveljavljamo svoje pravice. Imena staršev/skrbnikov bomo uporabili tudi pri knjiženju prejetih plačil. Če teh podatkov ne izpolnite, se boste vseeno včlanili v društvo, a se vadb ne boste mogli udeležiti. Če se želite udeležiti vadb društva brez včlanitve v društvo, nam to sporočite in se boste lahko prijavili samo na vadbo.

Z včlanitvijo v društvo in s prijavo na vadbo se med društvom in članom vzpostavi določeno pogodbeno razmerje, ki je podlaga za obdelavo omenjenih osebnih podatkov.

 

Rok hrambe osebnih podatkov: Osebne podatke hranimo ves čas trajanja članstva (do konca šolskega leta) in še pet let, kar je zastaralni rok za sprožitev pravnih sredstev iz naslova članstva v društvu. Podlaga za takšno hrambo zakoniti interes društva, saj lahko zgolj na takšen način s pomočjo pravnih sredstev uveljavljamo svoje pravice ali pa se uspešno branimo pred morebitnimi zahtevki.

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam: Del osebnih podatkov (ime, priimek, bivališče, datum rojstva, podatki za prijavo na tekmovanje) se lahko posreduje Mestni občini Ljubljana ali drugim financerjem društva, saj je to pogoj za pridobitev javnih sredstva za naše delovanje. Podlaga za takšno posredovanje je zakoniti interes društva. Na vašo zahtevo vam posredujemo vsakokratni seznam takšnih financerjev.

 

Vaše pravice glede varstva osebnih podatkov: Imate pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in njihovim popravkom, če so ti nepravilni. Pod zakonskimi pogoji  imate pravico tudi do izbrisa, omejitve obdelave podatkov in do njihove prenosljivosti. Za obdelavo osebnih podatkov ki temelji na zakonitem interesu društva, nam lahko podate ugovor, če menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad interesom društva in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.